Evènman

Souple, voye anons aktivite kap fèt pou kore mouvman Ayisyen k ap ede Ayisyen toupatou.   

Annatandan, nou envite ou voye lèy sou kèk inisyativ pozitif ki atire atansyon nou:

KONBIT POU PORT-A-PIMENT www.portapiment.com

LÈT AGOGO www.veterimed.org.ht

(ak bon jan detay nan plizyè lang, san konte temwanyaj videyo)