BAZ

Haitians Helping Haitians !

WHERE SHOULD I DONATE TO REALLY HELP HAITIANS?

Friends and family have been asking us this question recently. The short answer is as follows:

Support Haitian-led organizations with a positive track record in building local capacity.

To have direct positive impact, do consider www.portapiment.com . We, at AKASAN, are quite familiar with their work and can attest to the integrity of their board.
***
I would advise to stir away of anything UN, Red Cross, religion-based or strongly associated with the Core Group of foreign powers that have been messing with Haiti since the racist bicentennial coup d’état (Feb 29, 2004).
Jafrikayiti

AKASAN se yon konbit ki ap mobilize resous Ayisyen toupatou pou ede Ayisyen kanpe djanm toupatou.

AKASAN bay enèji! Anpil Ayisyen, espesyalman sila yo ki grandi nan mitan klas ki pi defavorize yo, genyen yon ti plas espesyal nan kè yo pou AKASAN. Se bon fòtifyan natif natal sa a ki te abitye kore nou byen kore, dekwa pou nou te ka koresponn ak defi lavi anba flanm solèy peyi d Ayiti chak jou nou te pran wout chimen lekòl.

Ayisyen Ki Ap Soutni Ayisyen Nètalkole se sa AKASAN ye jounen jodi a!

   

tablo atis Ayisyen: machann Akasan

Nan bouske lavi miyò pou Ayisyen toupatou, manm AKASAN yo ap travay, san pran souf, jiskaske Ayisyen:

Pwodui manje agogo pou yo manje, ale vann nan mache epi akimile nan rezèv pou pare move tan (sechrès, inondasyon elat…)

Jwenn/ofri bon kalite laswenyay nan lopital ak klinik ki kanpe nan chak seksyon kominal repiblik la.

Devlope yon sistèm pataj lakonesans ki bati sou baz syantifik, ki dirab epi k ap amelyore jenerasyon apre jenerasyon

Bati yon latriye enfrastrikti peyi a bezwen tankou yon rezo otowout (tout bon) ki konekte tout vil ak kanton ki fè pati 27750 kilomèt kare Repiblik d Ayiti.